Public Upgrade όροι


 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Public Upgrade»

To «Public Upgrade» είναι ένα πρόγραμμα που διοργανώνει η εταιρεία RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.», με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν νέα συσκευή (Smartphone) με δικαίωμα αναβάθμισης, με την συμπλήρωση ενός έτους, σε όποιο νέο μοντέλο θα έχει κυκλοφορήσει στη σχετική αγορά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ανανεώνεται κάθε έτος.

 

Οι διαλαμβανόμενοι στο παρόν έντυπο όροι διέπουν τη λειτουργία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Public Upgrade (καλούμενο εφεξής «το Πρόγραμμα»).

 

1. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

Όροι του Προγράμματος ή Όροι: οι όροι που διέπουν το Πρόγραμμα και περιγράφονται στο παρόν έντυπο.
Μέλος του Προγράμματος ή Μέλος: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που εντάσσεται στο Πρόγραμμα κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 2.
Επιχείρηση: το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το κατάστημα από το οποίο το Μέλος αγοράζει την Αρχική του Συσκευή.
Αρχική Συσκευή: η συσκευή smartphone που το Μέλος αγοράζει από την Επιχείρηση κατά την ένταξή του στο Πρόγραμμα
Επέτειος: η αντίστοιχη -προς την ημερομηνία αγοράς της Αρχικής Συσκευής- ημερομηνία του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.
Δικαίωμα Αναβάθμισης: το δικαίωμα του Μέλους να παραδώσει, κατά την Επέτειο ή εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) ημερολογιακού μηνός μετά από αυτήν, σε οποιοδήποτε κατάστημα της ίδιας Επιχείρησης, τη Μεταχειρισμένη Συσκευή του προς εξαγορά της αντί της Τελικής της Αξίας και να αγοράσει Νέα Συσκευή, καταβάλλοντας τη συνολική οφειλή του, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Αναβάθμιση: η διαδικασία άσκησης εκ μέρους του Μέλους, του Δικαιώματός του Αναβάθμισης, η οποία εκκινεί από την εμφάνισή του στο Κατάστημα της Επιχείρησης, κατά την Επέτειο ή εντός ενός μηνός από αυτήν, προκειμένου να παραδώσει προς εξαγορά τη Μεταχειρισμένη Συσκευή.
Κατάστημα: οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας της Εταιρείας.
Μεταχειρισμένη Συσκευή: η συσκευή που το Μέλος παραδίδει στην Επιχείρηση, κατά την Αναβάθμιση, προς εξαγορά της αντί της Τελικής της Αξίας. Η Μεταχειρισμένη Συσκευή θα πρέπει να ταυτίζεται με την Αρχική Συσκευή.
Αγοραστής Μεταχειρισμένων Συσκευών: το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αγορά και εκμετάλλευση μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών συσκευών με το οποίο συνδέεται συμβατικά η Εταιρεία, το οποίο θα εξαγοράζει τις Μεταχειρισμένες Συσκευές των Μελών που αυτά θα παραδίδουν στην Επιχείρηση κατά την Αναβάθμιση.
Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία Μεταχειρισμένης Συσκευής: η ελάχιστη αξία που θα δικαιούται να λάβει το Μέλος για την εξαγορά της Μεταχειρισμένης Συσκευής του που θα παραδίδει κατά την Αναβάθμιση.
Τελική Αξία Μεταχειρισμένης Συσκευής: η αξία που τελικά θα λαμβάνει το Μέλος για την εξαγορά της Μεταχειρισμένης Συσκευής του, υπό τη μορφή Πιστωτικού Κουπονιού της Εταιρείας. Η Τελική Αξία θα είναι πάντοτε μεγαλύτερη ή ίση προς την Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία της Μεταχειρισμένης Συσκευής.
Πιστωτικό Κουπόνι: Το κουπόνι που θα ενσωματώνει την Τελική Αξία της Μεταχειρισμένης Συσκευής του Μέλους και θα μπορεί να εξαργυρωθεί αυθημερόν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εταιρείας αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της Αναβάθμισης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, με πίστωση της αξίας του στο σχετικό παραστατικό της Εταιρείας με την οποία το Μέλος θα αγοράσει τη Νέα Συσκευή.
Νέα Συσκευή: η νεότερη –της Αρχικής- συσκευή που το Μέλος θα αγοράζει κατά την άσκηση του Δικαιώματος Αναβάθμισης, η οποία θα αποτελεί υποχρεωτικά μοντέλο τελευταίας σειράς smartphone που κυκλοφορεί, κατά το χρόνο της Αναβάθμισης, στην ελληνική αγορά και θα περιλαμβάνεται στις συσκευές που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα.

 

 

2. Ένταξη Μέλους στο Πρόγραμμα.

 

 

2.1. Οι προϋποθέσεις προκειμένου ένα πρόσωπο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα και να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους, είναι οι ακόλουθες και πρέπει να συντρέχουν όλες σωρευτικά, ως προϋπόθεση για την ένταξή του στο Πρόγραμμα:
α) να είναι ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο,
β) να αγοράσει μία νέα συσκευή smartphone από τα καταστήματα της Eταιρείας
γ) να υπογράψει τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, το οποίο επέχει θέση αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα και συνεπάγεται ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρόντων Όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ως Μέλους του Προγράμματος.

 

2.2. Το Πρόγραμμα ισχύει για Αρχικές Συσκευές που θα πωλούνται από την Επιχείρηση μετά την 26/10/2017, ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος και πάντοτε υπό τους παρόντες Όρους και δεν εφαρμόζεται σε τυχόν αγορασθείσες συσκευές πριν την ημερομηνία αυτή.

 

2.3. Κατά την ένταξη του Μέλους στο Πρόγραμμα, το Μέλος συναινεί στην καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων (ενδεικτικά ονοματεπώνυμου, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δ/νσης κατοικίας, τηλεφώνου, e-mail) και των στοιχείων της αγοράς (ενδεικτικά μοντέλου συσκευής, Serial Number, ΙΜΕΙ, ημερομηνία αγοράς κτλ.) στην οποία προέβη, στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιχείρησης, καθώς και στην διατήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών από την Επιχείρηση στους συνεργάτες της για τους σκοπούς υλοποίησης και παρακολούθησης του Προγράμματος.

 

2.4. Η ένταξη στο Πρόγραμμα και η ενάσκηση του Δικαιώματος Αναβάθμισης, κατά τους παρόντες Όρους, είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα προνόμια.

 

2.5. Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για μη ταυτοποίηση στοιχείων κατά την Αναβάθμιση ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος.

 

2.6. Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.

 

2.7. Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί στο Κατάστημα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και το Δικαίωμά του Αναβάθμισης, που τυχόν δεν έχει ακόμη ασκήσει, θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα.

 

Άρθρο 3. Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία

 

3.1. Η Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία που θα δικαιούται να λαμβάνει το Μέλος, κατά την άσκηση του Δικαιώματος Αναβάθμισης, για την εξαγορά της Μεταχειρισμένης του Συσκευής, σύμφωνα με το άρθρο 6, θα προσδιορίζεται ειδικά για κάθε Μέλος, ανάλογα με το χρόνο αγοράς της συσκευής του και θα αναγράφεται στο Παράρτημα του υπογεγραμμένου από το Μέλος εντύπου των παρόντων Όρων.

 

3.2. Ως Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία αναγράφεται η ελάχιστη αξία που θα δικαιούται να λάβει το Μέλος για την εξαγορά της Μεταχειρισμένης Συσκευής του, εφόσον την παραδώσει στο Κατάστημα της Επιχείρησης το αργότερο έως και την ημερομηνία λήξης της μηνιαίας –από την Επέτειο- προθεσμίας για την άσκηση, εκ μέρους του, του Δικαιώματος Αναβάθμισης.

 

Άρθρο 4. Παράδοση Μεταχειρισμένης Συσκευής κατά την Επέτειο

 

4.1. Προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Αναβάθμισης, είναι το Μέλος να έχει διατηρήσει την Αρχική του Συσκευή, πριν την παραδώσει στην Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την πρώτη Επέτειο από την αγορά της. Η ημερομηνία αγοράς της Αρχικής Συσκευής θα αποδεικνύεται από το σχετικό νόμιμο παραστατικό που θα εκδίδει η Επιχείρηση κατά το χρόνο αγοράς της από το Μέλος και το οποίο το Μέλος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζει κατά την επιστροφή της Αρχικής Συσκευής.

 

4.2. Μετά την πάροδο ενός έτους από την αγορά της Αρχικής Συσκευής και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού μηνός αρχόμενου από την ημερομηνία της Επετείου, το Μέλος θα δικαιούται να εμφανισθεί στο Κατάστημα από το οποίο αγόρασε την Αρχική Συσκευή ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της αλυσίδας της συγκεκριμένης Επιχείρησης και να ασκήσει το Δικαίωμα Αναβάθμισης που του παρέχει το Πρόγραμμα.

 

4.3. Το Μέλος θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Αναβάθμισης μόνον εντός του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος. Άπρακτη παρέλευσή του θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του Δικαιώματος Αναβάθμισης από το Μέλος και η Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθμιση.

 

Άρθρο 5. Έλεγχοι της παραδιδόμενης Συσκευής και προσδιορισμός της Τελικής της Αξίας
Προκειμένου να ασκήσει το Δικαίωμα Αναβάθμισης, το Μέλος θα παραδίδει τη Μεταχειρισμένη Συσκευή μαζί με το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό αγοράς της, καθώς και το αντίγραφο του υπογεγραμμένου από αυτό εντύπου των παρόντων Όρων, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της αλυσίδας της Επιχείρησης, όπου θα διενεργούνται επιτόπου, οι εξής έλεγχοι:

 

5.1. Εάν η Μεταχειρισμένη Συσκευή, βάσει του παραστατικού αγοράς της, παραδίδεται εντός του προβλεπόμενου από τους παρόντες Όρους χρονικού διαστήματος του ενός μήνα από την Επέτειο της αγοράς της. Εάν διαπιστωθεί από την Επιχείρηση ότι έχει παρέλθει ο ένας μήνας από την Επέτειο, η Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθμιση λόγω αυτοδίκαιης απώλειας από το Μέλος του σχετικού Δικαιώματός του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3.

 

5.2. Εάν ο Serial Number/το ΙΜΕΙ της Μεταχειρισμένης Συσκευής ταυτίζεται με το SN/IMEI της Αρχικής Συσκευής που αγοράστηκε από το Μέλος και καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα της Επιχείρησης κατά την ένταξή του στο Πρόγραμμα, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για την ίδια Συσκευή.
5.2.1. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχική Συσκευή δεν ταυτίζεται με τη Μεταχειρισμένη που παραδίδει το Μέλος, αυτό δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Αναβάθμισης και η Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθμιση.

 

5.3. Τεχνικός έλεγχος της Μεταχειρισμένης Συσκευής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Μεταχειρισμένη Συσκευή είναι Αποδεκτή στα πλαίσια του Προγράμματος ή όχι. Ως Αποδεκτή θα κρίνεται μία συσκευή, μετά από επιτόπιο έλεγχο που θα διενεργείται ως προς την κατάστασή της και πριν παραληφθεί οριστικά από την Επιχείρηση, εφόσον κατά τον έλεγχο αυτό, αυτή πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

 

i) ότι μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (on/off),
ii) ότι η οθόνη λειτουργεί (ανάβει) και δεν είναι σπασμένη ή ραγισμένη,
iii) ότι όλα ανεξαιρέτως τα κουμπιά είναι λειτουργικά,
iv) ότι δεν είναι κλειδωμένη και
v) ότι οι λειτουργίες “iCloud” και “Find My iPhone” είναι απενεργοποιημένες.

 

5.3.1. Εφόσον κατά τον τεχνικό έλεγχο αυτόν, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η Μεταχειρισμένη Συσκευή θα κρίνεται ως Μη Αποδεκτή και το Μέλος δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Αναβάθμισης.
5.3.2. Εφόσον μετά τον διενεργηθησόμενο έλεγχο, η Συσκευή κριθεί ως Αποδεκτή, η Επιχείρηση θα καταχωρεί τα στοιχεία του Μέλους και της Μεταχειρισμένης Συσκευής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Αγοραστή Μεταχειρισμένων Συσκευών και θα προχωρά στον προσδιορισμό της Τελικής της Αξίας.

 

6. Προσδιορισμός της Τελικής Αξίας της Συσκευής και καταβολή της στο Μέλος

 

6.1. Ως Τελική Αξία εξαγοράς της Μεταχειρισμένης Συσκευής του Μέλους, θα προσδιορίζεται η μεγαλύτερη αξία μεταξύ αφ’ ενός της Ελάχιστης Εγγυημένης Αξίας του άρθρου 3 και αφ’ ετέρου της τρέχουσας αξίας που θα έχει η Μεταχειρισμένη Συσκευή κατά το χρόνο της Αναβάθμισης, όπως αυτή θα υπολογίζεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Αγοραστή Μεταχειρισμένων Συσκευών, αφότου η Επιχείρηση καταχωρήσει σε αυτήν τα στοιχεία της Μεταχειρισμένης Συσκευής σύμφωνα με την περίπτωση 5.3.2. της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η τρέχουσα αυτή αξία των Μεταχειρισμένων Συσκευών προσδιορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Αγοραστή Μεταχειρισμένων Συσκευών και καμία αξίωση ή αντίρρηση δεν δικαιούται να φέρει το Μέλος για το ύψος αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο, η Επιχείρηση, χωρίς υπαιτιότητά της, δεν έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Αγοραστή Μεταχειρισμένων Συσκευών, ως Τελική Αξία θα προσδιορίζεται η Ελάχιστη Εγγυημένη Αξία.

 

6.2. Μετά τον προσδιορισμό της Τελικής Αξίας της Μεταχειρισμένης Συσκευής, το Μέλος θα την εισπράττει με την έκδοση ισόποσου Πιστωτικού Κουπονιού που θα εκτυπώνεται στο Κατάστημα της Επιχείρησης, στο όνομα του Μέλους.

 

6.3. Το Πιστωτικό Κουπόνι θα αποτελεί το μοναδικό μέσο καταβολής και εξόφλησης στο Μέλος της αξίας εξαγοράς της Μεταχειρισμένης Συσκευής του και το Μέλος θα μπορεί να το εξαργυρώσει αποκλειστικά στο πλαίσιο της Αναβάθμισης και μόνον κατά την αγορά της Νέας Συσκευής από την Επιχείρηση.

 

6.4. Με την έκδοση του Πιστωτικού Κουπονιού, το Μέλος, έχοντας εξοφληθεί για την απαίτησή του ως προς την καταβολή της Τελικής Αξίας της Μεταχειρισμένης Συσκευής του, την παραδίδει στην Επιχείρηση στην οποία και παρέχει την ανέκκλητη εξουσιοδότησή του να την πωλήσει και μεταβιβάσει για λογαριασμό του στον Αγοραστή Μεταχειρισμένων Συσκευών ή στην ίδια την Επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγοράς και ανακύκλωσης συσκευών, κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης, χωρίς να δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση και μεταβίβαση αυτή ή να ανακαλέσει την εξουσιοδότησή του αυτή και τυχόν να ζητήσει την επιστροφή της παραδοθείσας Συσκευής.

 

7. Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

 

6. 7.1. Οι παρόντες Όροι του Προγράμματος δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της Επιχείρησης και μέσω της ιστοσελίδας www.public.gr ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Οι τροποποιημένοι Όροι του Προγράμματος, για όσα Μέλη έχουν ήδη -κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος τους- ενταχθεί στο Πρόγραμμα, θα ισχύουν από την εκ νέου ένταξή τους σε αυτό, η οποία θα συντελείται με την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Αναβάθμισης, η οποία θα συνιστά αποδοχή τους.

 

7.2. Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα ιστοσελίδα, για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων και για τις Επιχειρήσεις - συνεργάτες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

 

7.3. Το Πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, είτε εν γένει από όλες τις Επιχειρήσεις που το παρέχουν είτε ως προς ορισμένες μόνον από αυτές, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή και υλοποίησή του από τις υπόλοιπες.

 

7.4. Σε περίπτωση διακοπής του Προγράμματος, για οποιονδήποτε λόγο, είτε εν γένει από όλες τις επιχειρήσεις, είτε από την Επιχείρηση από την οποία το Μέλος αγόρασε τη Συσκευή του και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα, το Μέλος που κατά την ημερομηνία διακοπής του θα έχει ενταχθεί ήδη στο Πρόγραμμα και πάντοτε υπό τον όρο ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, δεν χάνει το Δικαίωμά του Αναβάθμισης, αλλά θα δικαιούται να το ασκήσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, για μία μόνον, όμως, φορά, χωρίς να του παρέχεται πλέον η δυνατότητα εκ νέου (κατά την Αναβάθμιση) ένταξης στο Πρόγραμμα, όπως θα συνέβαινε εάν το Πρόγραμμα παρέμενε σε ισχύ.

 

8. Λοιποί Όροι

 

8.1. Η συμμετοχή του Μέλους στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, σε αρχείο, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από την Επιχείρηση ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Προγράμματος αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό του (Προγράμματος).

 

8.2. Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:
• Η εγγραφή και συμμετοχή του στο Πρόγραμμα απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. Το εν λόγω αρχείο θα τηρείται από την Επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες με την Επιχείρηση και το Πρόγραμμα εταιρίες για σκοπούς εκτέλεσης, λειτουργίας και προώθησης του Προγράμματος.
• Κάθε εμπλεκόμενο μέρος φέρει την ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών του σχετικά με την κατά το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, απαιτούμενη προστασία των εν λόγω προσωπικών του δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και τα δικαιώματα που έχει το Μέλος από τη χρήση του Προγράμματος.

 

8.3. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του Προγράμματος και με κανένα τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για την υλοποίηση και παρακολούθηση Προγράμματος ή από τον νόμο.

 

8.4. Η Επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των Μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα. Επίσης η Επιχείρηση ενδέχεται να δώσει σε τρίτα πρόσωπα συνεργαζόμενα με την Επιχείρηση και το Πρόγραμμα δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προώθηση από τα τρίτα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα προϊόντων/υπηρεσιών τους τα οποία θα σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Επιχείρησης και να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία. Επίσης κάθε Μέλος που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για το Πρόγραμμα και τα προϊόντα/υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων συνεργαζόμενων μαζί της σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (direct mail) είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) μπορεί να το δηλώσει οποτεδήποτε με σχετική αίτησή του προς την Επιχείρηση.

 

8.5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και επέχει θέση συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτ. ια’ του Ν.2472/1997 για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

8.6. Τα Δικαιώματα που απολαμβάνει το Μέλος από τη ένταξή του στο Πρόγραμμα, ασκούνται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

8.7. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του Προγράμματος, η Επιχείρηση δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει τα Δικαιώματα που έχει θεμελιώσει το Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

8.8. Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.