Όροι Samsung Galaxy S21 Series with Sound Tower

01_

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[Samsung Galaxy S21 Series Sound Tower Προωθητική ενέργεια]

Η παρούσα προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «WEST S.A. (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με έδρα την Πάτρα, οδός Λαύραγκα 24, Τ.Κ. 26442,αρ. ΓΕΜΗ 035433616000 Τηλ: 30 210 63 90 010 (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung Galaxy S21 Series Sound Tower Προωθητική ενέργεια» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/galaxys21-series-sound-tower-promo/ (εφεξής το «Site»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δηλώνουν διεύθυνση παράδοσης των δώρων στην Ελλάδα καθώς και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, με την υποβολή της αίτησής του στο Samsung Members ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την παραλαβή του Δώρου, για λογαριασμό και εξ ονόματος του νομικού προσώπου, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης. Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

 

Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:

 

α) να αγοράσει ένα ή περισσότερα εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra με κωδικούς:

 

-Galaxy S21: SM-G991BZADEUE, SM-G991BZAGEUE, SM-G991BZIDEUE, SM-G991BZVDEUE, SMG991BZWDEUE, SM-G991BZWGEUE, SM-G991BZVGEUE,

 

-Galaxy S21+: SM-G996BZKDEUE, SM-G996BZSDEUE, SM-G996BZVDEUE, SM-G996BZKGEUE, SMG996BZSGEUE, SM-G996BZVGEUE

 

-Galaxy S21 Ultra: SM-G998BZSGEUE, SM-G998BZKDEUE, SM-G998BZKGEUE, SM-G998BZKHEUE, SMG998BZSDEUE,

 

(εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα, εντός του διαστήματος από 07/07/2021 έως και 18/07/2021 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς,

 

και β) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής μέσω Samsung Members που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 4 εντός του διαστήματος 07/07/2021 έως και 30/07/2021 (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»).

 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες πληροφορίες.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών.

 

 1. Δώρο

 

Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, μπορούν να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν: 1 από τα 600 Samsung Sound Tower MX-T50 (κωδικός προϊόντος MX-T50/EN) (εφεξής «το Δώρο») ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής (όρος 4) και μέχρι εξαντλήσεων των 600 Δώρων. Για την σειρά προτεραιότητας στην απόδοση των Δώρων θα ληφθεί υπόψη η χρονική σειρά υποβολής έγκυρης συμμετοχής στο Samsung Members.

 

 1. Διαδικασία Συμμετοχής & Τρόπος Παραλαβής:

 

Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο, θα πρέπει να επισκεφτεί την εφαρμογή Samsung Members μέσω της συσκευής που έχει αγοράσει και:

 

 1. Να συνδεθεί στο Samsung Members μέσω του Samsung Account του ή να δημιουργήσει λογαριασμό εάν δεν έχει ήδη. Από το Samsung Account συμπληρώνονται αυτόματα στην Φόρμα Συμμετοχής τα εξής στοιχεία: Email, Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης.
 2. Να επιλέξει στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) την Προωθητική Ενέργεια.
 3. Να καταχωρήσει επιπλέον στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικό Κωδικό, Όνομα Προϊόντος, IMEI συσκευής (βλ. Ρυθμίσεις>Πληροφορίες για το τηλέφωνο), παραστατικό αγοράς (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα), Ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.
 4. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.

 

Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 7 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

 

Το Δώρο αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος. Προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του. Η παράδοση του Δώρου πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email επιβεβαίωσης. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό 210-6897691 για Ελλάδα καθημερινά, όλο το 24ωρο.

 

 1. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποβάλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

 

 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 30/07/2021 καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

 

 1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691, καθημερινά, όλο το 24ωρο και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

 

 1. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο site της. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

 1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες -ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος-, τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.

 

 1. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στη Φόρμα Συμμετοχής από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας που είναι διαθέσιμη στη Φόρμα Συμμετοχής του Samsung Members. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.

 

 1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

*Συμμετέχοντα καταστήματα:

Ελλάδα:

Δίκτυο φυσικών καταστημάτων: Δίκτυο καταστημάτων Public (//www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp).

Δίκτυο ηλεκτρονικών καταστημάτων: Δίκτυο καταστημάτων Public (https://www.public.gr/).