Όροι υπηρεσίας Trade n Save

Η RETAIL WORLD Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της και σε κάθε ενδιαφερόμενο (στο εξής ο «Πελάτης») να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή κινητού τηλεφώνου ή/και tablet (στο εξής η «Συσκευή») σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας με το εμπορικό σήμα “Public” εντός της Ελληνικής Επικράτειας (στο εξής το «κατάστημα PUBLIC»). Σε αντάλλαγμα, ο Πελάτης λαμβάνει κουπόνι δώρου για χρήση σε επόμενη αγορά του από οποιοδήποτε κατάστημα PUBLIC και αξίας ίσης με την εκτιμώμενη αξία της Συσκευής που έχει επιστρέψει, όπως αυτή θα διαμορφωθεί την ήμερα που ο πελάτης θα εμφανίσει τη Συσκευή στο κατάστημα PUBLIC προς ανταλλαγή. Η αξία της Συσκευής προκύπτει αυτόματα από το σύστημα και διαμορφώνεται από την λειτουργική και φυσική κατάστασή της (εάν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, εάν έχει γρατζουνιές, χτυπήματα, κλπ), αλλά και την παλαιότητά της. Πιο αναλυτικά:

  Προϋποθέσεις Λειτουργικής Συσκευής

 • Η Συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται
 • Η Συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης με όλα τα καλύμματα μπαταρίας και τα εξαρτήματα της.
 • Ολόκληρη η Συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει ρωγμές, να λείπουν πλαστικά/μεταλλικά μέρη ή/και να λείπουν πλήκτρα.
 • Τα αναπόσπαστα μέρη της Συσκευής δεν θα πρέπει να λείπουν ή είναι κρέμωνται απο το κύριο σώμα της Συσκευής.
 • Η οθόνη LCD πρέπει να λειτουργεί και να ενεργοποιείται σωστά και πλήρως μετά το διαδικτυακό μήνυμα καλωσορίσματος. Η οθόνη πρέπει να είναι ανέπαφη, χωρίς ρωγμές.
 • Η οθόνη LCD δεν πρέπει να εμφανίζει γραμμές ή να λείπουν πίξελ.
 • Η οθόνη πρέπει να είναι ανέπαφη, χωρίς ρωγμές.
 • Η Συσκευή δεν θα πρέπει να έχει βλάβη από κάποιο υγρό.
 • Η λευκή οθόνη δεν συνιστά Συσκευή που λειτουργεί.
 • Εάν η Συσκευή έχει οθόνη αφής, η οθόνη αφής θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως.
 • Οι μηχανισμοί κύλισης θα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

  Προυποθέσεις Μη Λειτουργικής Συσκευης

 • Να μην είναι θραυσμένη
 • Να μην είναι σπασμένη στη μέση
 • Να μην είναι λυγισμένη
 • Να μη φέρει βλάβη από κάποιο υγρό
 • Να μην λείπουν αναπόσπαστα μέρη, όπως η κάμερα, η οθόνη LCD, κ.λπ.
Η διαδικασία ανταλλαγής έχει ως εξής:

Ο Πελάτης προσέρχεται σε οποιοδήποτε κατάστημα PUBLIC με τη Συσκευή που ενδιαφέρεται να ανταλλάξει και την ταυτότητά του (δίπλωμα οδήγησης και διαβατήριο γίνονται επίσης δεκτά) και με μία απλή διαδικασία ενημερώνεται για την αξία της Συσκευής που έχει επιστρέψει από  εξειδικευμένους υπαλλήλους του καταστήματος PUBLIC, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατάλληλα online εργαλεία και κατόπιν τεχνικού ελέγχου του μοντέλου, της κατάστασης και της λειτουργικότητας της Συσκευής. Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να ολοκληρώσει την  διαδικασία και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας Trade 'n' Save, θα παραδίδει την προς ανταλλαγή Συσκευή και σε αντάλλαγμα θα λαμβάνει κουπόνι Δώρου αξίας ίσης με την αξία της Συσκευής, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατά την ως άνω αναφερομένη διαδικασία.


Όροι και προϋποθέσεις αποδοχής από τον Πελάτη της υπηρεσίας Trade 'n' Save - Πρόγραμμα Ανταλλαγής :

1. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα,  τα οποία είναι αποθηκευμένα στη Συσκευή.

2. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να επιμεληθεί τη διαγραφή όλων των προσωπικών/ευαίσθητων δεδομένων (data) που βρίσκονται καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα στην προς ανταλλαγή Συσκευή πριν την παράδοσή της στη Εταιρεία. Διαφορετικά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην οριστική διαγραφή τους, χωρίς να υπάρχει μεταγενέστερη δυνατότητα ανάκτησή τους. Η Εταιρεία δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και συνεπώς δεν εγγυάται ότι οι αποθηκευμένες στην Συσκευή πληροφορίες θα διαγραφούν.

3. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του την προς ανταλλαγή Συσκευή.

4. Ο Πελάτης εγγυάται ότι η Συσκευή παραδίδεται στην Εταιρεία ελεύθερη από τυχόν δικαιώματα ή απαιτήσεις τρίτων προσώπων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά κύριος, νομέας και κάτοχος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αν αποδειχθεί ότι η παραδοτέα στην Εταιρεία Συσκευή είχε ξεφύγει από τη νομή του κυρίου της με κλοπή ή απώλεια και ως εκ τούτου το προς αντάλλαγμα δοθέντα κουπόνι δώρου δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

5. Η κατάσταση και οι προδιαγραφές της Συσκευής, όπως αυτές δηλώνονται από τον Πελάτη είναι ακριβείς.

6. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φυσική και λειτουργική κατάσταση της Συσκευής κατά την παράδοσή της στην Εταιρεία.

7. Η εκτιμώμενη αξία της προς ανταλλαγή Συσκευής, η οποία προσδιορίζεται κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από την Εταιρεία, είναι οριστική και μη διαπραγματεύσιμη και η αξία αυτή μπορεί να είναι μικρότερη από την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής ή ακόμη και μηδενική.

8. Η Εταιρεία ή οι θυγατρικές εταιρείες αυτής δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη πέραν της εκτιμώμενης αξίας της προς ανταλλαγή Συσκευής και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για την πρόκληση τυχόν άμεσων ή έμμεσων ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν στον Πελάτη και να  απορρέουν από την εν λόγω υπηρεσία.

9. Η προς ανταλλαγή Συσκευή πρέπει να διαθέτει έγκυρο και ορατό Electronic Serial Number (ESN) ή  International Mobile Equipment Identity (IMEI). Διαφορετικά η εκτιμώμενη αξία της μειώνεται σημαντικά ή μπορεί ακόμη να είναι και μηδενική.

10. Μία Συσκευή δεν είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, όταν παρουσιάζει διαρροές ή προβλήματα στο λογισμικό της.

11. Πριν τη παράδοση της Συσκευής, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται και αφορά την Συσκευή.

12. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν προγενέστερες ή μεταγενέστερες χρεώσεις (όπως χρεώσεις χρόνου παραμονής) σχετικά με την προς ανταλλαγή Συσκευή που ενδέχεται να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την παράδοσή της στην Εταιρεία. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να επιλύσει οποιαδήποτε τυχόν ανακύπτοντα θέματα πληρωμών με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

13. Με την παράδοση της νομής και κατοχής της Συσκευής στην Εταιρεία,  ο Πελάτης μεταβιβάζει πλήρως την κυριότητά του επί της Συσκευής, καθώς επίσης κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμά του επί αυτής, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επί αυτής.

14. Το δοθέν κουπόνι δώρου είναι ονομαστικό και ενσωματώνει υπόσχεση παροχής μόνο προς τον κατονομαζόμενο δικαιούχο. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Το εν λόγω κουπόνι δώρου εξαργυρώνεται από τον δικαιούχο του, εφόσον διενεργηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

15. Το κουπόνι δώρου ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτό.

16. Η χρήση του κουπονιού δώρου γίνεται εφάπαξ, σε μία και μόνο αγορά προϊόντων συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της παρεχόμενης έκπτωσης,  σε οποιοδήποτε κατάστημα PUBLIC εντός της ελληνικής επικράτειας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.

17. Κάθε γνήσιο κουπόνι δώρου φέρει στην μπροστινή πλευρά αυτού την υπογραφή του δικαιούχου του. Σε περίπτωση που το εκπτωτικό κουπόνι ή/και τα στοιχεία αυτού είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα του κουπονιού δώρου, το κατάστημα έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εξαργύρωση του.

18. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας ή να καταργήσει οποτεδήποτε την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και το δικαίωμα  να τροποποιεί τους  παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά της. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

19. Στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει από τον Πελάτη τα εξής στοιχεία: α) όνομα και β) επώνυμο, γ) διεύθυνση & Τ.Κ., δ) τηλέφωνα και ε) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κτλ, αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας. Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζουν σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών της για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, εκτός εάν αυτοί δεν το επιθυμούν., Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Retail World A.E (Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά Αττικής, τηλ: 801.11.40000) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

20. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.