όροι ενέργειας Πειραιώς Prepaid

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Η παρούσα ενέργεια (η «Ενέργεια») ισχύει για αγορές από 15/06/2018 έως και 08/07/2018 αποκλειστικά στο www.public.gr και μόνο για επιλεγμένους κατόχους επαναφορτιζόμενων προπληρωμένων καρτών Πειραιώς Prepaid Mastercard®, AB Plus Mastercard® Prepaid & winbank WEBUY της Τράπεζας Πειραιώς (ο «Κάτοχος») που έλαβαν ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από 01/07/2017 έως και 31/01/2018. Από την Ενέργεια εξαιρούνται ρητά όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Μετά την πάροδο της 8/7/2018 δε θα είναι πλέον δυνατή η εξαργύρωση του Κουπονιού και αυτό καθίσταται ανίσχυρο. Το Κουπόνι δε μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά.
2. Η προσφορά -15% ισχύει αποκλειστικά για αγορές στα παιδικά παιχνίδια, CD μουσικής και βινύλια, ταινίες και σειρές και ξενόγλωσσα βιβλία, comic και παιδικά. Για να επωφεληθείς της προσφοράς θα χρειαστεί να καταχωρήσεις τον κωδικό που έλαβες στο πεδίο κουπόνι προσφοράς πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος αποστολής, θα υπάρχει ρητή αναφορά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
3. Η προσφορά ισχύει μόνο για μια παραγγελία και δεν συνδυάζεται με άλλες ενέργειες, προσφορές ή/και με τη χρήση εκπτωτικών καρτών.
4. Από την Ενέργεια εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι ήδη σε προσφορά, τα προϊόντα μουσικής, ταινιών και βινυλίων με την ένδειξη «κατόπιν παραγγελίας», τα βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και σχολικών και τα προϊόντα από συνεργαζόμενα καταστήματα.
5. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, ο Κάτοχος θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από την 15/6 έως και 8/7/2018, να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι άνω των 18 ετών, β) να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και δ) η prepaid κάρτα του να είναι σε ισχύ και να μην έχει ακυρωθεί.
6. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την παράδοση και αποστολή των προϊόντων με τον προσήκοντα τρόπο, ούτε για οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα αυτών. Επίσης, η Τράπεζα δε θα είναι υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τον αγοραστή μετά την παράδοση και αποστολή των προϊόντων.
7. Η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας πληρωμών, ιδίως κλοπής ή απώλειάς της ή χρήσης της από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ούτε σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του προσώπου που θα θέσει τα στοιχεία του στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.
8. Η Τράπεζα, επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι του Κατόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης συναλλαγών πληρωμής για λόγους που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες του ως άνω διαδικτυακού τόπου.
9. Η Τράπεζα δε θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας του Κουπονιού.
10. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας αυτής οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.
11. Ο Κάτοχος αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο δηλώνει ότι παρέλαβε, ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
12. Η χρήση του Κουπονιού και η αγορά των ως άνω προϊόντων μέσω του www.public.gr, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.public.gr.

Οι  ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών