Όροι ενέργειας Διαγωνισμού Nespresso
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ NESPRESSO

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της Ερμού αρ. 25 (εφεξής αποκαλούμενη ως η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση για μία (1) καφετιέρα Nespresso! (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί σε ένα (1) αναδειχθησόμενο τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα για αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο www.public.gr. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 00.01 π.μ. έως και την 31η Μαρτίου 2018 και ώρα 23.59 μ.μ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην RETAIL WORLD Α.Ε. και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής Διαγωνισμός και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.

3. Διαδικασία συμμετοχής: Η διαδικασία έχει ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 00.01 π.μ. έως και τις 31 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 23.59 μμ., με την αγορά προϊόντος ή προϊόντων συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός (1€) Ευρώ και άνω κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει αυτόματα μέρος σε κλήρωση, εφόσον συμπληρώσει τα πλήρη στοιχεία του που είναι τα εξής: α) όνομα, β) επώνυμο γ) τηλέφωνο επικοινωνίας και δ) ηλεκτρονική διεύθυνση, κατά την καταχώρηση της online παραγγελίας στο Public.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχει μία φορά ανά παραστατικό αγοράς και δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές ανά άτομο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού.

4. Η ανάδειξη του νικητή θα προκύψει τυχαία από την κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας παρουσία δικηγόρων την 2η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα. Ο τυχερός νικητής θα κερδίσει μία (1) καφετιέρα Nespresso. Ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά τη αγορά του.

5. Για την παραλαβή του δώρου, ο αναδειχθησόμενος από την κλήρωση νικητής υποχρεούνται να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε φυσικό καταστήμα PUBLIC της επιλογής τους και να προβούν σε σχετική δήλωση, η οποία ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί ή/και φωτογραφηθεί, προκειμένου να δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας Εταιρείας. Εάν ο νικητής αρνηθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του, ή αν δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του αναδειχθησόμενου από την κλήρωση νικητή ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή σε περίπτωση ο τυχερής νικητής/νικήτρια δεν αποδεχθεί να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου κατά την παράδοση αυτού, χάνει το σχετικό δικαίωμά του. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

6. Η RETAIL WORLD Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιμέρους στοιχεία των δώρων π.χ. αξία κλπ. Τα δώρα παραλαμβάνονται από τους νικητές αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.

7. Εάν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

8. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η RETAIL WORLD Α.Ε. και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες τους εταιρίες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική Διαγωνισμό, δεν έχουν ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των βραβείων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα βραβεία ή τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες.

9. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η RETAIL WORLD Α.Ε. και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρίες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική Διαγωνισμό, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποιαδήποτε κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους είτε στη διοργανώτρια εταιρία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

11. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο τα ονόματα των νικητών και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στα πλαίσια της διοργάνωσης της εν λόγω κλήρωσης η διοργανώτρια εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) τηλέφωνο και δ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας με τους αναδειχθησόμενους από την κλήρωση νικητές. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, εκτός εάν αυτοί δεν το επιθυμούν, οπότε τους δίνεται η ευχέρεια να δηλώσουν την ανωτέρω επιθυμία τους κάνοντας check (√) στο σχετικό πεδίο της φόρμας συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της RETAIL WORLD Α.Ε. (Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, Τ.Κ.14564, Αττική) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.