Όροι του my club Public

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του my club Public. Το my club Public είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή σε φυσική μορφή της αίτησης ένταξης στο my club Public σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, την οποία και θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλλει σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου PUBLIC που βρίσκεται εντός του κράτους διαμονής του φυσικού προσώπου.

1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο my club Public είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικάς, κινητό τηλέφωνο, email. Αιτών που δεν επιθυμεί να συμπληρώσει το κινητό τηλέφωνο στην αίτηση μέλους, δεν μπορεί να εγγραφεί στο my club Public.

O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων, εφόσον λάβει από την εταιρεία RETAIL WORLD Α.Ε. την κάρτα με τα στοιχεία του νέου μέλους. Η διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την RETAIL WORLD Α.Ε. και είναι τρία (3) έτη αυτομάτως παρατεινόμενη για ίσο χρονικό διάστημα στην λήξη της εφόσον δεν συντρέξει προηγούμενα λόγος αποκλεισμού του μέλους ή το μέλος εκδηλώσει την επιθυμία να πάψει να συμμετέχει στο my club Public. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει στην RETAIL WORLD Α.Ε., ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα κάρτα. Η RETAIL WORLD A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης πόντων σε περίπτωση απώλειας κάρτας και μέχρι αυτή η απώλεια να γνωστοποιηθεί. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που το my club Public λάβει γνώση ότι τα μέλη του, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) κάρτα my club, θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους στη μία (1) ενεργή κάρτα, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση στα μέλη.

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ my club Public. Τα μέλη του my club Public αποκτούν διάφορα προνόμια (εκπτώσεις, πόντοι, ειδικές προσφορές, κλπ), τα οποία η RETAIL WORLD Α.Ε. δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω του www.public.gr ή διαφημιστών φυλλαδίων ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms).

2.1. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας είτε από κατάστημα PUBLIC Ελλάδας ή από το site www.public.gr. Τα προνόμια δεν ισχύουν για αγορές που γίνονται στα καταστήματα Public Κύπρου και από το www.public-cyprus.com.cy.

Στις ως άνω αγορές υπολογίζονται αφενός οι αγορές που γίνονται μόνο από τα καταστήματα Public Eλλάδας και αφετέρου αυτές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.public.gr, με παραλαβή και πληρωμή σε φυσικό κατάστημα PUBLIC της RETAIL WORLD Α.Ε μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας, στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος πλέον ΦΠΑ, χωρίς τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα και επιβάρυνσης μεταφορικών.

2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) αγορών σε βιβλία, cd /dvd, παιδικά παιχνίδια και γραφική ύλη και για κάθε 2€ (ευρώ) αγορών σε προϊόντα τεχνολογίας και gaming που πραγματοποιούνται στα φυσικά καταστήματα Public Ελλάδας και στο www.public.gr, το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.public.gr. Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος τεχνολογίας αξίας 300€ (ευρώ), το μέλος κερδίζει 150 πόντους. Για αγορά ενός βιβλίου αξίας 50 € (ευρώ) το μέλος κερδίζει 50 πόντους.

2.3Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικό πρόσωπο) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά πρόσωπα) στα φυσικά καταστήματα Public. Για την εξαργύρωση των πόντων από νομικά πρόσωπα, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου με σφραγίδα και υπογραφή του νομικού προσώπου (είτε πρακτικό ΔΣ ή πληρεξούσιο έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του), η οποία θα εξουσιοδοτεί τον αιτούντα για την χρήση της κάρτας μέλους και την εξαργύρωση των πόντων για λογαριασμό του νομικού προσώπου. 2.3.1. Οι πόντοι που συλλέγονται με κάθε αγορά από το φυσικό ή ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορούν να εξαργυρωθούν, εφόσον παρέλθουν 15 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος αγοράς και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων. Παράδειγμα: το μέλος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 55,90€ (ευρώ) και εξαργυρώνει 2.000 πόντους αξίας 50€ (ευρώ). Το μέλος πληρώνει τη διαφορά 5,90€ (ευρώ). Τα ευρώ που εξαργυρώνει το μέλος (ανάλογα την κλίμακα εξαργύρωσης) αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των πόντων που διαθέτει και για το ποσό των πόντων που μπορεί να εξαργυρώσει στο www.public.gr, από τα ταμεία του δικτύου καταστημάτων Public εντός της ελληνικής επικράτειας ή μέσω e-mail στο cardmembers@public.gr. 2.3.2. Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 2.4. Ακύρωση πόντων: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης, αυτόματα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. 2.5. Επιστροφή πόντων: Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, με την έκδοση του παραστατικού επιστροφής, αυτόματα θα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. 2.6. Επιστροφές προϊόντων, των οποίων η αξία είναι ίση με την αξία των πόντων που εξαργυρώθηκαν: Προϊόντα που αγοράζονται από το μέλος αποκλειστικά μέσω εξαργύρωσης πόντων, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή τους παρά μόνο με ίδιο προϊόν και απαιτείται να συνοδεύονται από το παραστατικό της αγοράς που αναφέρει και την εξαργύρωση των πόντων της υπάρχουσας συναλλαγής.

3.Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.

4. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση cardmembers@public.gr διαφορετικά η RETAIL WORLD A.E δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.

5. ΛΗΞΗ ΠΟΝΤΩΝ: Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη του my club Public μέσω των αγορών που πραγματοποιούν, είτε από τα φυσικά καταστήματα PUBLIC Ελλάδας, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.public.gr, ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν. Κατ’ εξαίρεση, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη τους, εάν η λήξη του 12μήνου συμπίπτει με την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν με σχετικά παραδείγματα λήξης πόντων στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr,στην ενότητα συχνών ερωτήσεων.

6. H RETAIL WORLD Α.Ε. διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής μέλους του my club Public ή/και διαγραφής ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση της κάρτας.

7. Η RETAIL WORLD Α.Ε. δικαιούται οποτεδήποτε να διαλύσει το my club Public υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών έναν μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους στο my club Public.

8. Η RETAIL WORLD Α.Ε. δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του MY CLUB PUBLIC.

9. Η RETAIL WORLD Α.Ε. δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει, ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του my club Public ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού.

10. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο my club Public, τα μέλη παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την προβολή διαφόρων εκδηλώσεων του my club Public μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα η RETAIL WORLD Α.Ε. δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο ή/και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του my club Public ή που προκύπτει από αυτές.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η RETAIL WORLD Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του myclub Public, τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο, και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο από τις αρμόδιες αρχές. Η RETAIL WORLD Α.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία των μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία του MY CLUB PUBLIC. Κάθε μέλος του my club Public μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της RETAIL WORLD Α.Ε., ή σε οποιοδήποτε κατάστημα PUBLIC εντός της χώρας μόνιμης διαμονής του και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους. Επίσης κάθε κάτοχος της κάρτας my club Public που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων είτε μέσω ταχυδρομείου (direct mail) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), για προσφορές/εκπτώσεις της RETAIL WORLD Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να το ζητήσει οποτεδήποτε είτε στέλνοντας email στην διεύθυνση cardmembers@public.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της κάρτας, είτε καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 801 11 40000 από σταθερό και στο 210 81 81 333 (από κινητό και σταθερό).

12. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πρωτεύουσας της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους.

13. Η συμμετοχή στο my club Public προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

14. Η RETAIL WORLD Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr,της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της RETAIL WORLD A.E. www.public.gr. Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του my club Public ισχύει από 7/7/2017 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του my club Public θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.public.gr της RETAIL WORLD Α.Ε. για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.