Μπες στην κλήρωση για Smart Tech Επιλογές

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

«Μπες στην κλήρωση για Smart Tech Επιλογές»

Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25  (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση με τίτλο «Μπες στην κλήρωση για Smart Tech Επιλογές» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, που θα διεξαχθεί Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου από 17.00 έως 22.00 στο stand Public στο KΠΙΣΝ κατά τη διάρκεια του K Inspiration.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία, στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Για το προαναφερόμενο διάστημα και σημείο κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό για την κλήρωση των δώρων, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία Όνομα, Επίθετο, email & κινητό αποδεχόμενος τους όρους απορρήτου.

Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα αναδείξει αποκλειστικά δεκαεπτά (17) τυχερούς οι οποίοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

Οι (17) τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν το κάτωθι δώρα (εφεξής το «Δώρα»):

Samsung Note 10 (1τμχ.)

Scooter Xiaomi Electronic Scooter Black (1τμχ)

MI ROBOT VACUUM EU (1τμχ)

Galaxy Buds (3τμχ.)

Mi Smart Band 4 (10τμχ)

Fitness Tracker Amazfit Stratos+ (1τμχ)

 

Το Δώρο παραλαμβάνεται από τους νικητές αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.

Εάν ο τυχερός αρνηθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή του, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία,  οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται στον Διαγωνισμό, δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία του Δώρου ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με το Δώρο που παρέλαβε ή θα παραλάβει ο τυχερός.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται στον Διαγωνισμό, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του Δώρου ή τμήματος αυτού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της μέσω του τύπου, της ιστοσελίδας της (www.public.gr)  ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγους οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο το όνομα του τυχερού και να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) κινητό τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) (ανάλογα με την επιλογή του συμμετέχοντα), για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές, καθώς και για διαφημιστικούς λόγους, μόνον στην περίπτωση που θα έχει λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο. H συγκατάθεση δύναται να παρασχεθεί από το Συμμετέχοντα επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό (επικοινωνία για διαφημιστικούς λόγους μέσω email ή/και μέσω sms).

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές:

α) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση του νικητή -  αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (www.public.gr ) ή/και της σελίδας(//www.facebook.com/public.gr )

β) να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου.

Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του Δώρου, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο του νικητή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.public.gr) ή/και της σελίδας (//www.facebook.com/public.gr και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, στην περίπτωση που έχει λάβει την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω, δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί τους για προωθητικούς σκοπούς μέσω e-mail ή/και sms, με βάση την αντίστοιχη επιλογή τους στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή του Δώρου από τον νικητή θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, το οποίο μπορούν να ασκήσουν με αποστολή αίτησης στην PUBLIC (Εταιρεία “Retail World A.E.”, Ερμού 25, Κηφισιά), σε οποιοδήποτε κατάστημα της PUBLIC στην Ελλάδα, στο e-mail dpo@public.gr, ή στο τηλέφωνο 210 8181587. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (//www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr).

Για οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.

210 8181587 & 801 1140000 • dpo@public.gr • Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής

Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας

https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.