Διαγωνισμός Puro Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

«Battery level 500%»

Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») και η εταιρεία με την επωνυμία «Puro Greece - ΜΤΤ ΙΚΕ» (εφεξής η «Puro Greece» ή ο «Δωροθέτης») που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση αριθμός 15-17, (από κοινού αναφερόμενες ως οι «Εταιρείες») διοργανώνουν προωθητική ενεργεία – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Battery Level 500%» στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και θα προβούν σε αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων κατασκευαστικού τύπου «PURO» ανεξαρτήτως αξίας, από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων PUBLIC ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό υποβάλλοντας μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Puro Greece και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, οι σύζυγοι τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε διαδικτυακού χώρους ή την παροχή διευκολύνσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

1.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση https://www.public.gr/puro-form/

2. Διάρκεια
2.1.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 10/05/2019 και ώρα 09:00 και λήγει στις 15/9/2019 και ώρα 23:59:59.
2.2. Ως έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν και θα καταχωρηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τα κατωτέρω και εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://www.public.gr/puro-form/.

2.4. Αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής δεν θα δίνουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα θεωρούνται ανίσχυρες ως συμμετοχές ενώ επιπλέον δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε και δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομένου όσον αφορά τον Διαγωνισμό.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης της αγοράς και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Εταιρείες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων

3. Διαδικασία

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

α. προβεί σε αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων κατασκευαστικού τύπου «PURO» ανεξαρτήτως αξίας από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων με το εμπορικό σήμα «PUBLIC» ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε παραστατικό αγοράς, απόδειξη ή τιμολόγιο ισοδυναμεί αυτόματα με (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που το παραστατικό περιλαμβάνει άνω του ενός προϊόντος κατασκευαστικού τύπου «Puro», η συμμετοχή εξακολουθεί να είναι μία (1). Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών αγορών (παραστατικών αγοράς) που περιλαμβάνουν προϊόντα κατασκευαστικού τύπου «Puro», ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται αυτόματα αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση.

β. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο μετά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής στο διαγωνισμό, η συμμετοχή του ενδιαφερομένου δεν θα ισχύει και θεωρείται ως μη έγκυρη.

3.2. Ως λαχνός συμμετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισμού του κάθε συμμετέχοντος ορίζεται ο αριθμός του παραστατικού της αγοράς, που πραγματοποίησε ο καταναλωτής - συμμετέχων, υπό την προϋπόθεση η αγορά να περιέχει τουλάχιστον ένα προϊόν κατασκευαστικού τύπου «PURO». Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας λαχνός θα πρέπει να έχει καταχωρημένα τα πλήρη στοιχειά του ενδιαφερόμενου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, όπως αυτά ορίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών αγορών ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται τους αντίστοιχους λαχνούς συμμετοχής και θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό με τόσες συμμετοχές όσες και τα παραστατικά αγορών.

3.3. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους να μην είναι προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην δημιουργεί/υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ, διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

4. Προσωπικά Δεδομένα

4.1. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις Εταιρείες για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και και των λοιπών στοιχειών που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιαδήποτε μέσο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής ή/και του Δωροθέτη, στο YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε.. Oι Εταιρείες επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν θα καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω του YouTube, Facebook ή μέσω video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητας τους. Οι νικητές συναινούν να χορηγήσουν στις Εταιρείες, μετά την κλήρωση, τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης των οποίων θα ενημερωθούν προσωπικά.

4.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, έχοντας λάβει την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων, δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί τους για προωθητικούς σκοπούς μέσω e-mail ή/και sms, με βάση την αντίστοιχη επιλογή τους στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

4.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

4.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης του εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Ερμού 25, Κηφισιά), σε οποιοδήποτε κατάστημα με το εμπορικό σήμα «PUBLIC» στην Ελλάδα ή στο e-mail: dpo@public.gr ή καλώντας στο 210 8181333. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (//www.dpa.gr/).

4.5. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων του Υποκειμένου Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία:

• 210 8181333 & 801 1140000 • dpo@public.gr • Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής

Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας: https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/

5. Πνευματικά Δικαιώματα

5.1. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στις Εταιρείες απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπόν πνευματικών έργων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις Εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού.

5.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν άλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

6. Δώρα

6.1.Τα προσφερόμενα Δώρα είναι δύο αυτοκίνητα μάρκας «Fiat» τύπου «500 POP», κατασκευής Νοεμβρίου 2018, χρώματος πράσινου μέντας και κόκκινου, σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Κινητήρας

Hatchback - Convertible

Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη

4 σε σειρά εγκάρσια εμπρός

Διάμετρος X δομή

70,8 Χ 78,9

Κυβισμός (cm3)

1242

Fuel

Βενζίνη

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων

Euro 6d - TEMP

Σχέση Συμπίεσης

11.1:1

Μέγιστης ισχύς EC: Kw(HP) σε στροφές

51 (69) 5500

Μέγιστή Ροπή EC: Nm (kgm) σε στροφές

102 (10.4) 3000

Παροχή καυσίμου

Διαδοχικός χρονισμένος ηλεκτρονικός ψεκασμός
πολλαλών σημείων ανεπίστροφο σύστημα

Ανάφλεξη

ρυθμιζόμενη

Κιβώτιο ταχυτήτων


Μετάδοση κίνηση

εμπρός

Έλεγχος συμπλέκτου

μηχανικά

Κιβώτιο ταχυτήτων no ταχυτήτων

5+ όπισθεν

Σύστημα διεύθυνσης


Τύπος

οδοντωτός άξονας και πηνίο (κρεμαγιέρα)
με ηλεκτρική υποβοήθηση DUALDRIVE

Κύκλος στροφής (m)

9.3

Φρένα

ABS με EBD

Εμπρός Ø (mm)

disc Ø 257 mm

Πίσω: Ø (mm)

drum Ø 180 mm

Αναρτήσεις


Εμπρός

ανεξάρτητη μεταξύ των τροχών, τύπου MacPherson
με κάτω εγκάρσια ψαλίδια ασφαλισμένα
σε αν βοηθητικό υποπλαίσιο, αντιστρεπτική
δοκό συνδεδεμένη στο αμορτισέρ

Πίσω:

αλληλοσυνδεόμενη μεταξύ των τροχών μέσω
ημιάκαμπτου στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού

Τροχοί


POP

175/65 R 14

lounge

185/55 R 15

τα οποία θα προσφερθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και την Puro Greece και θα αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας καθώς και δωρεάν καύσιμα για ένα χρόνο λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ενός μέσου χρήστη, δηλαδή 600€ το χρόνο ανά νικητή.

6.2. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στα πλαίσια του Διαγωνισμού, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά, ονομαστικά και μη μεταβιβάσιμα. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή, αλλά ό,τι παρέχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενεργείας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται.

6.3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την αγορά του προϊόντος μετά την παραλαβή του Δώρου ο νικητής υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το αγορασθέν προϊόν και το Δώρο.

6.4. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή του Δώρου σε ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με αυτό που παρέλαβε ή θα παραλάβει ο νικητής. Έξοδα μεταβίβασης, πινακίδων και τέλη κυκλοφορίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σχετική με το Δώρο θα επιβαρύνει τον νικητή.

6.5. Οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τα επιμέρους στοιχεία του Δώρου π.χ. μάρκα, χρώμα, τύπος κ.λπ..

7. Ανάδειξη Νικητών

7.1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεξαγωγής μίας (1) κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στην κάτωθι ημερομηνία και ώρα στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Ερμού 25, Ν. Κηφισιά, 14564), κατόπιν συλλογής & έλεγχου των συμμετοχών βάσει των καταχωρημένων στοιχειών στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

• Την Πέμπτη 19η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 για όλες τις έγκυρες συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν από 10/05/2019 έως 15/09/2019 στις 23:59 και θα αφορά σε δύο (2) αυτοκίνητα «μάρκας «Fiat» τύπου «500», όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω.

Οι Εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της. Η κλήρωση θα αναδείξει: (2) νικητές και (6) επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξης τους, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν αποδεχτεί το Δώρο του. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδεχθεί νικητής και επιλαχών ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή που θα κληρωθεί και μόνον. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά

7.2. Αν η επικοινωνία με τον νικητή από την Διοργανώτρια Εταιρεία ως ανωτέρω, δεν καταστεί δυνατή μέσα σε 5 ημέρες ή/και ο νικητής δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν Δώρο αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το Δώρο, και θα κληθούν στη θέση του να επικοινωνήσουν και να υποδειχτούν οι επιλαχόντες κατά σειρά ανάδειξης στην κλήρωση, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας μέχρι την ήμερα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφτηκε έγκαιρα από τους νικητές, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές

7.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των Δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

8. Παραλαβή Δώρων

Ο νικητής θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του μετά από συνεννόηση με τους εκπρόσωπους του Δωροθέτη, εντός είκοσι (20) ήμερων από την ημερομηνία του απαντητικού του μηνύματος αποδοχής του Δώρου και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου, που αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του. Η σχετική εγγραφή εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τις Εταιρείες και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

9. Τροποποίηση Όρων

Οι Εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν με προηγουμένη ανακοίνωση τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν το Δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση https://www.public.gr/puro-form/

10. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις Εταιρείες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10.2. Οι Εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

11. Αποδοχή των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων – Συναίνεση
11.1.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω ιστοσελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Εταιρειών οι οποίες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, οι δε Εταιρείες στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσονται παντός δικαιώματος τους εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.public.gr/puro-form/ καθώς και στην ιστοσελίδα www.puro.com.gr