Ευκαιρίες καριέρας στα Public!

Υποβολή βιογραφικού

  • προσωπικά στοιχεία 1
  • γενικές πληροφορίες 2
  • εκπαίδευση 3
  • επαγγελματική εμπειρία 4
  • άλλες γνώσεις 5

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία προκειμένου να κάνετε αίτηση για τη θέση εργασίας. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Ενδιαφέρομαι για
Προσωπικά στοιχεία
Ναι Όχι
Ναι Όχι
Γενικές πληροφορίες
Σπουδές

Ξένες γλώσσες
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Επαγγελματική εμπειρία
(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, pdf, rtf ή txt)
(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, pdf, rtf ή txt)

Γνωστοποιείται ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τους υποψηφίους και περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί ''επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα'', με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί τους. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας ειδικώς εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων. Με την υποβολή του βιογραφικού τεκμαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πέραν των ως άνω αναφερθέντων και παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην Εταιρεία (Ερμού 25, Ν.Κηφισιά - τηλ. 210 8181111) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέχομαι